Salgs- og leveringsbetingelser.

 • Tilbud/ordrebekræftelse/prisoplysninger er udarbejdet på grundlag af de på udarbejdelsestidspunktet foreliggende oplysninger
  og korrektheden heraf. Randrup Pejse forbeholder sig ret til, såfremt det på monteringstidspunktet viser sig at fakta afviger herfra
  at ændre leverancen i nødvendigt omfang og regulere prisen for leverancen og monteringsarbejdet i overensstemmelse hermed, så
  så installationen kan godkendes.
   
 • Tilbud gælder i 1 måned med mindre andet er angivet.
   
 • Tegnings- og opmålingsarbejde udført af Randrup Pejse er Randrup Pejses ejendom, og må ikke uden skriftligt samtykke videregives til tredjemand. Randrup Pejse kan i givet fald kræve betaling for udført opmålings- og tegnearbejde.
   
 • Køber skal senest ved bestilling give Randrup Pejse oplysning om, hvorvidt der er vanskeligheder omkring adgangsforhold til montagestedet,- herunder om etage, trapper og lang transportvej fra P-plads.
   
 • Arbejde på paptag: Det er købers ansvar, inden arbejdet påbegyndes, at sikre at der er gyldig Bygningsbrandforsikring på arbejdsstedet, samt at meddele sin Bygningsbrandforsikring at der udføres arbejde på paptaget af Randrup Pejses montør. Der er normalt ikke omkostninger forbundet hermed, men eventuelle omkostninger kan oplyses af forsikringsselskabet, og betales af køber. Følger af manglende forsikringsdækning, er købers ansvar og dækkes af køber.
   
 • Det forudsættes at det eksisterende tag kan bære at man færdes på det i forbindelse med skorstensmontage, på måder, der er almen kotume i tømrerfaget. Evt. skade på tag, der skyldes ælde eller dårlig eller manglende vedligeholdelse dækkes ikke af Randrup Pejse.
   
 • Randrup Pejse beregner stålskorstenes længder alene så gældende regler i det relevante bygningsreglement - normalt Bygningsreglement for Småhuse - overholdes. Randrup Pejse kan ikke udelukke at en forlængelse af en skorsten kan være nødvendig af hensyn til trækforhold. Eventuelle udgifter afholdes af køber, idet Randrup Pejse dog udfører selve arbejdet uden beregning, således at køber ikke er dårligere stillet, end hvis den endelige længde var købt i første omgang - arbejdet udføres dog kun uden beregning, hvis montagen er udført af Randrup Pejse.
  Det er Randrup Pejses ansvar at installationer udført af Randrup Pejse godkendes af den lokale skorstensfejermester.
   
 • Pris for montering er for skorstensgennemføringer i etageadskillelser/lofter prissat efter at der ikke forekommer forsænkede lofter, at monteringsstedet er fri for ledningsføring, at der ikke forekommer bygningskonstruktioner, der skal ændres samt at der ikke er skjulte konstruktionsdele (f. eks. mellembjælker eller anden afstivning). Ekstra tids- og materialeforbrug som følge heraf betales af køber. Reetablering efter tidligere installationer er ikke indeholdt i monteringsprisen, med mindre det fremgår særskilt af ordrebekræftelsen.
   
 • Tilslutninger til murede skorstene, sker med forbehold for at den eksisterende skorsten er funktionsdygtig og at der intet er til hinder for at den kan anvendes. Forhåndsoplysning om pris for tilslutning til muret skorsten er skønsmæssig og uden forbindende.
   
 • Køber skal selv forestå lovpligtige anmeldelser/ansøgninger af installation til offentlige myndigheder og er selv ansvarlig for at undersøge at der ikke er servitutter eller andre bestemmelser for monteringsstedet, der forbyder installationen.
   
 • For fritliggende enfamilieshuse skal anmeldelse ske til den lokale skorstensfejermester. Køber skal selv foretage anmeldelsen.
   
 • For sammenbyggede enfamilieshuse samt etageejendomme indeholdende een eller flere boliger, skal, inden arbejdet påbegyndes, opnås tilladelse hos de lokale byggemyndigheder. Det er købers ansvar at disse tilladelser foreligger. Inden ibrugtagning skal anmeldelse ske til skorstensfejermesteren, og evt. byggetilladelser skal færdigmeldes.
   
 • For alt salg er betalingsbetingelserne, med mindre andet er skriftligt aftale, netto kontant. Fremsendte fakturaer er forfaldne straks ved modtagelse.